Asta Powerproject BIM sẽ sử dụng ELECO BIMCloud để cung cấp khả năng lập tiến độ 4D

Phiên bản mới của Asta Powerproject sẵn sàng trong mùa hè năm 2014 kết hợp với các đặc điểm của BIM cho phép lập tiến độ 4D, hướng tới cộng tạc tuyệt vời hơn, hỗ trợ liên lạc, chia sẻ thông tin giữa các ứng dụng riêng lẻ sử dụng định dạng dữ liệu IFC4.

ELECO BIMCloud từ công ty mẹ của Asta là ELECO plc sẽ hỗ trợ hoàn chỉnh việc  trao đổi và cộng tác thông tin giữa các người dùng của một số ứng dụng được sử dụng ở những giai đoạn khác nhau của chu kỳ dự án bao gồm hình ảnh hóa 3D CAD, các công cụ dự toán và quản lý dự án. Nó sẽ cho phép chia sẻ dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu IFC4 tiêu chuẩn của ngành công nghiệp, được lưu trữ trên điện toán đám mây. ELECO group bao gồm thị trường dẫn đầu ngành phần mềm ở Thụy Điện cho lập dự toán và ở Đức cho 3D CAD và hình ảnh hóa. Việc giơí thiệu ELECO BIMCloud sẽ liên kết sản phẩm của công ty đưa ra lần đầu tiên và làm như vậy để tạo ra bộ các sản phẩm sẽ dẫn đến việc tăng nhu cầu cho những phần mềm sinh sôi BIM

Phiên bản mới của Asta Powerproject sẽ mở rộng chức năng của nó để tạo một nền tảng linh hoạt, cho phép lập tiến độ 4D sử dụng ELECO BIMCloud để chia sẻ thông tin. Từ trong ứng dụng, người sử dụng bây giờ sẽ không chỉ có khả năng truy cập lõi quản lý dự án, lập tiến độ, quản lý  nguồn lực mà còn hướng đến các chức năng của các sản phẩm khác từ ELECO Group, mà Asta là một phần trong đó.

Điều này sẽ cho phép người sử dụng :

Tạo ra kế hoạc tổng thể dự án và tiến độ trực tiếp từ mô hình IFC4

Kết nội các đối tượng vào trong một mô hình IFC4 để cụ thể hóa các nhiệm vụ trong tiến độ

Tạo và chạy hình tượng hóa của một dòng thời gian theo quá trình xây dựng, được kết nối đến các mốc thời gian quan trọng và các đường cơ sở
Chia sẻ và trao đổi thông tin với các ứng dụng có khả năng tương thích (bao gồm Autodesk Revit, Arcon và Bidcon) thông qua ELECO BIMCloud – giảm đi khó khăn email hoặc truyền file FTP của toàn bộ file dự án BIM giữa các đơn vị
Đảm bảo xem 3D theo thời gian thực của việc khai triển xây dựng thông qua toàn dự án, phản chiếu sự thay đổi từ mô hình để lên tiến độ và ngược lại