2605965_orig

Modeling

  • Hãy bắt đầu dự án BIM với đội ngũ BIM của Crown Systems
  • Bạn không muốn bị sa lầy bởi số lượng nhân viên quá mức?
  • Chúng tôi có một đội gồm 50 kỹ sư xây dựng mô hình chờ nhận gia công theo yêu cầu của bạn.
  • Các dịch vụ mô hình hóa Architectural/Structural/M&E : sẵn sàng onsite và offsite

 

Wide 16x9 banner version of the Infrastructure Modeler 2012 hero image. CAPTION REQUIRED (see Marketing Guidelines Site for caption usage details) CAPTION: Rendering of an urban scene with conceptual design for a bridge and waterfront park. Designed and rendered in Autodesk(R) 3ds Max(R) Design software.