Điều khoản và điều kiện
1. Điểu khoản chung:

Crown Systems duy trì trang web này cho mục đích thông tin và truyền thông. Việc bạn sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

Ngoài ra, trang web này còn cung cấp những thông tin chung liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Crown Systems. Tạo cơ hội để bạn có được những thông tin bổ sung liên quan đến sản phẩm và dịch vụ. Những điểu khoản và những thông tin trong trang web này không bào gồm trong điều kiện mua sản phẩm và dịch vụ của bạn.

2. Sửa đổi và chấm dứt

 Crown Systems có thể thay đổi và thay thế nội dung các Điều Khoản và Điều Kiện này và/hoặc qui định thêm các điều kiện và điều khoản mới vào bất cứ thời điểm nào mà không cần báo trước cho bạn.  Bằng việc sử dụng trang web này, bạn được coi là từ bỏ quyền được thông báo hoặc chấp thuận bất cứ sửa đổi, thay đổi hoặc bổ sung nào với các Điều Khoản và Điều Kiện, nếu có. Các thay đổi sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên được đưa lên trang web này.  Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web sau thời gian đó, bạn được xem là đă chấp nhận các thay đổi.

Crown Systems có quyền chấm dứt hoạt động của trang web này , chấm dứt dịch vụ trên trang web này vào bất cứ thời điểm nào, có hoặc không có lí do hoặc chấm dứt quyền truy cập vào trang web này của bạn mà không cần báo trước và không cần lí do. 

3. Nội dung trang web

Các thông tin và các tài liệu đăng trên trang web này có thể có lỗi, thiếu sót, hoặc lỗi đánh máy hoặc chưa được cập nhật. Crown Systems có thể thay đổi, xóa, hoặc cập nhật bất cứ thông tin hoặc tài liệu bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Các thông tin và các tài liệu đăng trên trang web này được cung cấp cho mục đích thông tin và không có bất cứ  ràng buộc nào đối với Crown Systems.

4. Liên kết đến trang web thứ ba

   Trang web này liên kết đến các trang web khác không do Crown Systems quản lý hoặc điều khiển, bao gồm mạng lưới đại lý của Crown Systems hoặc các đối tác của chúng tôi. Các trang web này không hoạt động, kiểm soát hoặc được duy trì bởi Crown Systems nên Crown Systems sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web đó. Việc cung cấp các liên kết đến các trang web khác chỉ nhằm mục đích tạo sự thuận tiện cho bạn trong việc truy cập, và bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về các nguy cơ trong việc truy cập các trang web này.

5. Từ chối bảo hành

Trong bất cứ trường hợp nào, Crown Systems cũng không chịu trách về bất cứ thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại trực tiếp hoặc tổn thất kinh tế phát sinh từ việc truy cập, sử dụng hoặc không thể truy cập hoặc sử dụng trang web hoặc dịch vụ này, hoặc tin cậy vào những thông tin trên trang web này. Crown Systems cũng không đảm bảo cho sự truy cập của bạn hoặc sử dụng các trang web bất kỳ sẽ không bị gián đoạn hoặc sai sót hoặc thiếu sót, khiếm khuyết sẽ được sửa chữa, hoặc Bất cứ vi rút máy tính hoặc hoặc các mã độc hại, hoặc các đoạn mã, chương trình hay macro mang tính chất làm hỏng hoặc phá hủy khác có thể ảnh hưởng đến các thiết bị, chương trình máy tính hoặc các tài sản khác của bạn. 

6. Giới hạn về trách nhiệm

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CROWN SYSTEMS SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HOẶC NGƯỜI KHÁC CHO BẤT CỨ  TRƯỜNG HỢP TRỰC TIẾP, HAY DO HẬU QUẢ, DO  SƠ SUẤT, TỔN HẠI ĐẶC BIỆT, DÙ TRONG SAI LẦM CÁ NHÂN, BAO GỒM SƠ SUẤT, PHÁT SINH TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO  NGOÀI VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG HOẶC SỰ KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG TRUY CẬP HAY SỬ DỤNG TRANG WEB HAY TRONG BẤT CỨ NỘI DUNG CỦA TRANG WEB LIÊN KẾT, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN  CÁC GIÁN ĐOẠN CÔNG VIỆC, HOẶC MẤT CHƯƠNG TRÌNH HAY DỮ LIỆU KHÁC CỦA HỆ THỐNG MÁY TÍNH CỦA BẠN .

7. Bản quyền và nhãn hiệu 

Mọi nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, lô-gô, biểu tượng và tên miền đặt trên trang web này là tài sản của Crown Systems và các đối tác khác (nếu có). Không có điều gì trên trang web này có thể được hiểu là, dù là ngầm định hay cách khác, cho phép sử dụng hoặc bất cứ quyền sử dụng nào liên quan đến bất cứ nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, lô-gô, biểu tượng và tên miền đặt trên trang web này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản cùa Crown Systems  hoặc bên thứ ba sở hữa các nhãn hiệu hoặc tên thương mại đặt trên trang web này. Bạn hoàn toàn không được sử dụng bất cứ nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, lô-gô, biểu tượng và tên miền đặt trên trang web này hoặc bất cứ nôi dung nào khác có trên trang web này, trừ khi được cho phép trong tài liệu này. Các hình ảnh đặt trên trang web này là tài sản của CROWN SYSTEMS hoặc được CROWN SYSTEMS sử dụng theo sự đồng ý của chủ sở hữu. Trừ khi được cho phép cụ thể, bạn không được sử dụng bất cứ hình ảnh nào đặt trên trang web này, bạn cũng không được ủy quyền cho bất cứ người nào sử dụng bất cứ hình ảnh nào đặt trên trang web này. Bất cứ việc sử dụng không được phép nào đối với các hình ảnh này có thể vi phạm luật tác quyền, luật nhãn hiệu, luật về quyền riêng tư và luật xuất bản, và các quy định về thông tin khác.

 

8. Đệ trình

Ngoài các đề mục được đảm bảo bí mật đã quy định ở mục 10 trong điều khoản giữ bí mật về thông tin cá nhân hay email, các thông tin khác hoặc tài liệu bạn chuyển đến website này thông qua thư điện tử.v.v. bao gồm các câu hỏi, bài bình luận hay đề nghị.v.v. sẽ được xem như là những thông tin công khai và sẽ được sử dụng bởi Crown Systems. Các thành viên của mạng lưới đại lý, các đối tác, hoặc chi nhánh liên quan cũng sẽ được quyền sử dụng.

Hơn nữa, Crown Systems và các thành viên được ủy quyền như đối tác, liên minh hay các mạng lưới đại lý, chi nhánh có liên quan cũng có quyền sử dụng miễn phí các ý tưởng, công nghệ hoặc kỹ thuật mà các bạn gởi đến website với bất kỳ mục đích gì, bao gồm các thông tin không giới hạn trong lĩnh vực sản xuất, phát triển, và quảng bá sản phẩm.

9. Bồi thường

Bằng việc truy cập vào trang web này, bạn đồng ý bồi thường cho Crown Systems, giữ cho Crown Systems và các hệ thống đại lý của Crown Systems hay các đối tác của Crown Systems khỏi mọi thiệt hại và bảo vệ Crown Systems khỏi bất cứ khiếu nại, hành động hoặc đòi hỏi, bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí pháp lý và kế toán hợp lý, được cho là hoặc là kết quả của việc bạn sử dụng trang web này hoặc dịch vụ tại trang web này, hoặc do việc bạn vi phạm các Điều Khoản và Điều Kiện.

10. Lưu trữ

Crown Systems sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi sử dụng trang web này như tên hoặc địa chỉ email . Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân khi có sự cho phép của bạn. Crown Systems không bao giờ bán hoặc cho thuê thông tin của khách hàng cho bên thứ ba. Thông tin cung cấp chỉ được sử dụng bởi Crown Systems và mạng lưới đại lý của Crown Systems, ngoại trừ được sự cho phép của bạn về sự công bố thông tin. Bạn sẽ được giữ bí mật thông tin về Tài Khoản Người Sử Dụng này vào mọi thời điểm, và sẽ bảo đảm rằng Tài Khoản Người Sử Dụng của bạn sẽ không bị tiết lộ theo bất cứ cách thức nào cho bất kỳ ai.
 Crown Systems có thể sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân về khách ghé thăm trang web dưới hình thức tổng hợp để làm cho trang web tốt hơn và cũng như đáp ứng nhiều hơn đến lợi ích của khách truy cập . Số liệu thông kê tổng hợp của thông tin đó có thể được sử dụng bởi Crown Systems  hoặc cung cấp cho những người khác để sử dụng cho mục đích tiếp thị, quảng cáo, hoặc nghiên cứu.
Crown Systems có thể thu thập một số thông tin cá nhân về khách truy cập vào trang web, bao gồm nhưng không giới hạn với danh tính của các trình duyệt Internet , các loại hệ điều hành mà họ sử dụng, vị trí của họ, và tên miền của nhà cung cấp dịch vụ Internet của họ. Những thông tin phi cá nhân có thể được sử dụng cho các mục đích bao gồm nhưng không giới hạn để cải thiện nội dung của trang web, tiếp thị, quảng cáo, nghiên cứu.
Crown Systems không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật hoặc việc thực hiện của các thành viên của mạng lưới đại lý ủy quyền, các nhà quảng cáo, các nhà khai thác của các trang web liên kết, hoặc các bên thứ ba khác.
11. Các điều khoản khác

Tất cả các điều khoản thiết lập dưới sự tự nguyện của các bên có liên quan và thay thế cho tất cả các thỏa thuận trước đó bằng văn bản hoặc bằng miệng. Nếu một điều khoản của Thỏa Thuận này không hợp pháp hoặc trở nên không hợp pháp, không có hiệu lực hoặc không thể thi hành thì sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc tính khả thi của các điều khoản khác .

Nếu Crown Systems không thể hay chậm trễ trong việc thực hiện bất cứ nghĩa vụ nào theo Thoả thuận vì những lý do vượt ngoài tầm xử lý bao gồm: các hiện tượng tự nhiên, quy định của chính phủ, chiến tranh, nổi dậy, hỏng đường dẫn hoặc hệ thống, hỏng hoặc gián đoạn việc cung cấp dịch vụ viễn thông hay băng thông rộng, điện yếu hay mất điện, thiếu hoặc hỏng trang thiết bị…, những sự thất bại hay chậm trễ đó sẽ không cấu thành sự vi phạm của Thỏa thuận.